2 Design BVBA– algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer

Copyright © 2016 2design BVBA,

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op http://www.2design.be/verkoopsvoorwaarden/ of op eenvoudig verzoek per post te verkrijgen.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door 2Design BVBA gemaakte offertes zijn geldig volgens vermelding op offerte, daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). 2Design BVBA is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Betaling van de voorschotfactuur staat gelijk met het aanvaarden van de offerte.

Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 2Design BVBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins 2Design BVBA tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2 Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit 2Design BVBA en/of klanten van 2Design BVBA hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Design BVBA niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten

Het 2Design BVBA netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door 2Design BVBA. Als 2Design BVBA dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal

Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van 2Design BVBA, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door 2Design BVBA ontwikkelde website plaatst of aan 2Design BVBA aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content

Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door 2Design BVBA. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam

UCE (Unsolicited Commerce Email) – Spamming – het verzenden van massa e-mail via een 2Design BVBA server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een 2Design BVBA server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op 2Design BVBA servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van 2Design BVBA als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van de 2Design BVBA servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 • Denial-of-service attacks te lanceren op 2Design BVBA servers of gebruik te maken van 2Design BVBA servers voor het lanceren van DOS attacks op andere servers.
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, … Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor
  bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. 2Design BVBA bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.
 • Poortscans te lanceren op 2Design BVBA servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door 2Design BVBA zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 • De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van 2Design BVBA Klachten en overtredingen – Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. 2Design BVBA zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:
  • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten
  • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen
  • Additionele kosten en boetes aanrekenen
  • De betreffende inhoud verwijderen
  • Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert 2Design BVBA een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van 2Design BVBA vallen.

Domeinregistratie

De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. 2Design BVBA biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting/e-mail/ beveiliging

2Design BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. 2Design BVBA voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Broncode en server software is gebruiksrecht en blijft zodoende eigendom van 2Design BVBA.

Toegang tot, overnemen of wijzigen van broncode is verboden. De klant heeft steeds het aankoopmogelijkheid van de broncode, prijs in overleg met 2Design BVBA.

3.4 Intellectuele eigendom

2design behoudt zich uitdrukkelijk en exclusief zowel de artistieke als industriële intellectuele eigendomsrechten voor op al hun ontwerpen, modellen, tekeningen, voorontwerpen, broncodes, enz. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen 2design en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van auteursrechten of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven de rechten bij 2design.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door 2Design BVBA opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.

Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer 2Design BVBA, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft 2Design BVBA het recht om het contract te annuleren door aangetekend schrijven aan de klant met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. De duur van een hosting en registratie contact is minimum 1 jaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van 2Design BVBA.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door 2Design BVBA worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk” , op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan klant in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan 2Design BVBA kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door 2Design BVBA in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop 2Design BVBA weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Het inhoudsmateriaal nodig voor de website dient tijdig door de klant te worden aangeleverd, zodat het vooropgestelde leveringstermijn haalbaar is. Bij gebrekkige of gedeeltelijke toelevering van het inhoudmateriaal worden de pagina’s geplaatst onder constructie en wordt de factuur opgemaakt.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5. 1. Voorschot

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 50 % van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

5.2. Oplevering

In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien.

De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on line te plaatsen.

5.3. Prijsherzieningsclausule

Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

5.4. Termijn van betaling

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste vijftien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan 2Design BVBA kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Bij niet betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de vervaldag van de factuur wordt de domeinnaam geschrapt, en blijven de tegoeden verder onverminderd inbaar. Heractivatie(indien nog mogelijk) gebeurt slechts na betaling van de openstaande tegoeden en bijkomende heractivatie kosten.

5.5. Eigendomsvoorbehoud / gebruiksrecht

Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt 2Design BVBA het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven 2Design BVBA verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat 2Design BVBA niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan 2Design BVBA, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

2Design BVBA verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert 2Design BVBA alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt 2Design BVBA van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

 • om met de klant te communiceren – om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van 2Design BVBA
 • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
 • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door 2Design BVBA gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. 2Design BVBA verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen is 2Design BVBA verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van 2Design BVBA voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of
derden van deze informatie. 2Design BVBA verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover 2Design BVBA beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. 2Design BVBA is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door 2Design BVBA

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

2Design BVBA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van 2Design BVBA blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart 2Design BVBA voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. 2Design BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door 2Design BVBA ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door 2Design BVBA zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

2Design BVBA is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van
informatie.

2Design BVBA biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. 2Design BVBA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

2Design BVBA is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. 2Design BVBA oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat 2Design BVBA de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen 2Design BVBA en de eigenaars van deze sites.

Website software is onderhevig aan veroudering. Binnen een periode van 3 jaar na lancering website zal 2Design in staan voor het herstel van bestaande software waarvan veroudering de oorzaak is. Na deze periode zijn deze kosten ten laste van de klant.

7.2. Bewijs

Zowel 2Design BVBA als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten

Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan 2Design BVBA Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten

Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die 2Design BVBA hierover verstrekt is
louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule

De aangestelden van 2Design BVBA zijn uitsluitend in haar dienst.

Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van 2Design BVBA

Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van 2Design BVBA af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij 2Design BVBA, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met 2Design BVBA te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

7.6. Toepasselijkheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen 2Design BVBA en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 2Design BVBA

7.7. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

7.8 Opzegging

Indien de klant zijn hosting account of domeinregistratie wenst op te zeggen dan moet dit minstens 60 voor de vervaldatum bekend gemaakt worden via aangetekend schrijven.

Betaalde en geregistreerde domeinen zijn niet terugvorderbaar.

7.9 Verzakingsrecht

Geen verzakingsrecht, de verkoop van domeinnamen is geen verkoop op afstand waardoor de aankoper binnen de 7 dagen de mogelijkheid heeft af te zien van zijn aankoop.

Artikel 80, $ 4, 1° van de wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991, voorziet dat de klant het verzakingsrecht niet kan uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de leveringen van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van het verzakingstermijn. In casu is deze toestemming er want geen enkel consument wenst dat zijn agent meer dan een week zou wachten vooraleer de aangevraagde domeinnaam te registreren. Alle aanvragen worden ogenblikkelijk verwerkt om verlies van de domeinnaam te voorkomen.

7.10 Server uptime

Voor de server/hosting diensten doet 2Design BVBA beroep op externe gespecialiseerde bedrijven. Door de eigenheid van het internet, de vele connecties die een verbinding moet doorlopen, en de sporadische onderhoudswerkzaamheden kan 2Design BVBA geen 100% uptime garanderen. Zodoende kan 2Design BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenverlies voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website.

7.11 Verouderde website software.

Aangezien 2 Design BVBA de hosting server processor software en hardware up to date houdt is de klant er toe gehouden na een redelijke periode van 4 jaar de website software te laten actualiseren en onderhouden ten einde een goed functioneren van de website te garanderen. 2 Design is niet verantwoordelijk voor slecht onderhouden of verwaarloosde

7.12 Dataverlies

Hoewel 2Design BVBA elke moeite zal doen om de data van de klant te beschermen kan 2Design BVBA nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van deze data. De klant is zelf verantwoordelijk voor behoud en bescherming van deze data (backups). 2Design BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaak door gebruik/misbruik, onbereikbaarheid of verwijderen van services. 2Design BVBA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zoals stroomonderbrekingen, natuurrampen, onbereikbaarheid in de ruimste zin van het woord.

8.00 2Design BVBA kan door haar klant in geen enkel geval hoofdelijk, noch in solidum aansprakelijk gesteld worden voor de fouten of tekortkomingen van anderen.